Sheron Diesel Aditiv 500 ml

Přísada je určená pro zlepšení mechanických vlastností paliva (filtrovatelnosti) při nízkých teplotách.
Zobrazit více
0 %
154 Kč
ks
Vložit do košíku
Na Skladě
Katalogové číslo: 1210134
záruka:24 měsíců
výrobce:Sheron
cena bez DPH:126,94 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze

Multifunkční přísada do paliv dieselových spalovacích motorů, vhodná zejména pro zimní období. Přidává se preventivně před příchodem mrazů. Přísada je určená pro zlepšení mechanických vlastností paliva (filtrovatelnosti) při nízkých teplotách.
Zapracovává vyseparovaný parafín zpět do nafty. Aplikujte do nádrže před jejím naplněním, teplota ošetřovaného paliva nesmí být nižší než -3 °C. Vždy dodržte tabulku správného dávkování uvedenou na výrobku. Skladujte při teplotách nad 5 °C (příp. ztuhnutí přípravku neznamená ztrátu kvality a nefunkčnost; po zahřátí na min. 5 °C a protřepání lze opětovně použít).

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; Petrolej - nespecifikovaný – Indexové číslo – 649- 424-00-3.
Signální slovo: Nebezpečí
H302 - Zdraví škodlivý při požití.H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku

Diskuze je prázdná.
Přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Náš e-shop používá cookies. Jedná se o malé soubory, které se uloží na Váš počítač a slouží zejména k tomu, aby Vaše příští návštěva byla příjemnější.

Souhlasím
Nastavit cookies