výrobci
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 22
týden: 1140
celkem: 645800
Možnosti dopravy

Facebook

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době ( obvykle 24 měsíců).

1) Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem.

2) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury nebo paragonu) a seznam závad které produkt vykazuje. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné v co největší možné míře.

3) Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.

4) Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, např.: deformace výrobku, odřený povrch, přetržení řetízku, zčernání výrobku..., neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro provozování, neodborné montáži a na vady vzniklé v důsledku oprav, či úprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. 

5) Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

6) V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

7) U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

Stornování objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží.

V souladu se zákonem 367/2000Sb má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů. Toto právo lze uplatnit pouze v případě, kdy zboží NEBYLO převzato na prodejně, ale doručeno (prostřednictvím spediční služby, české počty, atd...).

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, dle kterého má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: 
- Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a 
Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
- Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt 
a to za následujících podmínek
- nesmí být použité 
- musí být nepoškozené 
- musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) - s dokladem o koupi 
- zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku) 
- při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme 
složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém 
obdržení zboží. 
- v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci 
akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady 
odesílajícího zpět.

Pro reklamace nás kontaktujte na telefoním čísle 733651152, nebo pres webové rozhraní eshopu.

8. Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) či v rozporu se svým určením, resp. v rozporu s podmínkami řádného užívání, Prodávající neodpovídá. Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé mechanickým poškozením Zboží. Při reklamaci je Kupující povinen předložit Prodávajícímu doklad o odborné montáži či uvedení do provozu. Odbornou montáží a / nebo uvedením do provozu se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se srozumí potvrzení o montáži Zboží, s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, včetně časového rozsahu, z nichž vyplývá, že bylo na vozidlo (nutno uvést SPZ/RZ) namontováno Zboží, které je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu Zboží). 6. Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména:  řádné a včasné uplatnění reklamace (oznámení vady) – nejpozději do 30 dnů od zjištění vady Zboží  předložení vadného Zboží Kupujícím Prodávajícímu v místě uvedeném v článku VII. odst. 3 výše  předložení faktury nebo účtenky Kupujícím Prodávajícímu o koupi reklamovaného Zboží  předložení dokladu o odborné montáži Zboží či uvedení Zboží do provozu  řádně vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL

chci zaslat dotaz