Reklamační řád

Prodávající stanovuje tímto dokumentem podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky (reklamační řád). Práva kupujícího z vadného plnění a ze záruky (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- na odstranění vady opravou věci,
- na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2) ZÁRUKA ZA JAKOST -  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že výrobek bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilý pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Po přijetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí „Přepravním řádem“ dopravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající poskytuje záruku v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem, pokud není uvedeno - Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3) K reklamaci je důležité předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury nebo paragonu, číslo objednávky, případně údaje potřebné k jejímu dohlednání) a seznam závad které produkt vykazuje. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné v co největší možné míře. Případně můžete ke zboží přiložit tento reklamační protokolReklamované zboží zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt (Lucie Homolková Altová, Borovnice 28, 54477 Česko), případně na dohodnutou pobočku zásilkovny, nebo jiným dohodnutým způsobem. O odeslání zboží nás prosím informujte.

4) Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku,.

5) Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, např.: deformace výrobku, odřený povrch, neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro provozování, neodborné montáži a na vady vzniklé v důsledku oprav, či úprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. 

6) Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

7) V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

8) U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

9)  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

10) Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží.

V souladu se zákonem má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů. Toto právo lze uplatnit pouze v případě, kdy zboží NEBYLO převzato na prodejně, ale doručeno (prostřednictvím spediční služby, české počty, atd...), případně nebylo na zákázku upraveno dle přání zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží )

 • Kupující má právo, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. - může využít například tento formulář
 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: 
  - Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a 
  Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  - Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt 
  a to za následujících podmínek
  - nemělo by být použité, poškozené, ideálně kompletní v původním balení, pokud tomu bude jinak můžec prodávájící snížit hodnotu zboží o cenu uvedení zboží do stavu kdy je možný další prodej.
  - zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku) 
  - při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme 
  složenkou nebo převodem na Váš účet, případně jiným předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14
  pracovních dnů.

  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou dle § 1832
 • zboží zašlete zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt (Lucie Homolková Altová, Borovnice 28, 54477 Česko), případně na dohodnutou pobočku zásilkovny, nebo jiným dohodnutým způsobem spolu s formulářem odstoupení od smlouvy.

Kupující však nemůže odstoupit podle výše uvedeného od kupní smlouvy

 • na dodávku zboží nebo služeb, které si kupující převzal osobně na prodejně.
 • na zakoupený software, který bylo možno předem vyzkoušet jako demoverze, nebo software který byl licencován na koncového uživatele, nebo byl uživatelem zaregistrován.
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

11) V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pro reklamace nás kontaktujte na telefoním čísle 733651152, emailem nebo pres webové rozhraní eshopu.

Reklamované zboží zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt (Lucie Homolková Altová, Borovnice 28, 54477 Česko), případně na dohodnutou pobočku zásilkovny, nebo jiným dohodnutým způsobem. O odeslání zboží nás prosím informujte.

 


Náš e-shop používá cookies. Jedná se o malé soubory, které se uloží na Váš počítač a slouží zejména k tomu, aby Vaše příští návštěva byla příjemnější.

Souhlasím
Nastavit cookies